Predrag Pavić

Doc. prim. dr. sc.

Životopis

Doc. prim. dr. sc. Predrag Pavić, specijalist opće, subspec. vaskularne kirurgije, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1989. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 1998., a 2008., nakon dvogodišnje edukacije položio je ispit iz uže specijalizacije iz područja vaskularne kirurgije.

Specijalističko usavršavanje proveo je na Klinici za kirurške bolesti K.B. Sveti Duh u Zagrebu te na Odjelu za vaskularnu kirurgiju KB Dubrava.

Tijekom dosadašnje liječničke prakse, pohađao je niz tečajeva i usavršavanja, poslijediplomskih tečajeva I i II kategorije te sudjelovao pasivno ili aktivno u radu brojnih stručnih sastanaka, simpozija i kirurških kongresa u zemlji i inozemstvu.

Završio je i tečaj izobrazbe za medicinskog sudskog vještaka te je preko 20 godina na popisu stalnih sudskih vještaka pri Županijskome sudu u Zagrebu, a od istog je suda imenovan i mentorom za izobrazbu sudskih medicinskih vještaka. Dr. Pavić je član Odbora za sudbena mišljenja Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u indeksiranim časopisima te koautor po jednog poglavlja u udžbeniku iz područja kirurgije i iz područja radiologije.

Višegodišnji je predavač na poslijediplomskome tečaju trajnoga usavršavanja I kategorije „Rane“, u organizaciji Klinike za plastičnu kirurgiju K.B. Dubrava. Iz područja vaskularne kirurgije educirao se i u Centru za bolesti krvnih žila Klinike za kirurgiju K.B. Merkur te u Semmelweis kardiovaskularnoj klinici u Budimpešti. Član je Hrvatskoga kirurškoga društva, Hrvatskoga društva za vaskularnu kirurgiju, Hrvatskoga flebološkoga društva, Hrvatskoga društva sudskih medicinskih vještaka, Hrvatskoga društva medicinskih vještaka i Europskoga društva za vaskularnu kirurgiju (ESVS).

Od rujna 2019. predstavnik je Hrvatskoga društva za vaskularnu kirurgiju u Europskome društvu za vaskularnu kirurgiju te član Vijeća ESVS. Od 2015. do 2018. bio je pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju Klinike za kirurgiju K.B. Merkur u Zagrebu, a od 2019. pročelnik je Zavoda za vaskularnu kirurgiju kirurške klinike KBC Zagreb.